با سلام

کسی تو اهواز توله سگی داره که بخواد به من واگذارش کنه؟