میخاستم نژاد سگم رو بدونم این سگو من از دست بچه ها گرفتم واقعا دلم براش سوخت حالا هم بهش عادت کردم کاش صاحبشو پیدا میکردم