تهران - ایرنا - مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای نخستین بار 100 قطعه جوجه لاک پشت در سواحل استان بوشهر تگ گذاری ( پلاک گذاری) و روانه دریا شدند.
داود میرشکار روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: طرح پایش هچری لاک پشت ها ( محل تخم گذاری لاک پشت) در استان های بوشهر و سیستان و بلوچستان اجرا شد.

وی با بیان اینکه پایش هچری ها در 4 ایستگاه نایبند، ام الگرم، نخیلو و خارکو اجرا شد اظهار کرد: بر اساس این طرح از اسفند 93 تا خرداد 94 حدود 159 لاک پشت از گونه منقار عقابی که برای تخم گذاری به سواحل استان بوشهر آمده بودند، تگ گذاری شد.

وی ادامه داد: برای اینکه لاک پشت ها راحت تر مکان مناسبی را برای تخم گذاری انتخاب کنند سواحل استان بوشهر از زباله پاکسازی شد که بر این اساس سواحل نخیلو، ام الگرم ، خارکو و نایبند به ترتیب 3 کیلومتر، 5کیلومتر، 13 کیلومتر و 26 هکتار پاکسازی شد.

میرشکار گفت: در روند اجرای این طرح سایت های جدید در مناطق مختلف کشف شد که قابلیت تخم گذاری برای لاک پشت ها را دارد که 4 سایت در سواحل نایبند قرار دارد.

وی افزود: همچنین برای بالا بردن اطلاعات و سطح فرهنگ اهالی بومی در حفاظت از لاک پشت ها 15 کارگاه، هزار و250 پروژه آموزشی و 800 بسته آموزشی و تشویقی برای دانش آموزان اجرا شد.
مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در روند اجرای این طرح برای اولین بار 100 جوجه لاک پشت بعد از خروج از تخم و قبل از وارد شدن به دریا تگ گذاری شدند.
وی اظهار کرد: طرح پایش هچری ها بسیار موفقیت آمیز بود و موجب شد 76 درصد تخم ها به جوجه تبدیل شود.

میرشکار درباره اجرای این طرح در استان سیستان و بلوچستان گفت: این طرح در استان سیستان و بلوچستان در سواحل لیپار، کچو، رمین و تنگ اجرا شد که در این مدت 25 لاک پشت از گونه پشت سبز در این سواحل مشاهده شد که از این تعداد 11 لاک پشت که برای تخم گذاری به ساحل آمده بودند، تگ گذاری شدند.

وی افزود: درصد موفقیت این طرح در سواحل تنگ، رمین، لیپار و کچو به ترتیب 42.8 درصد، 60 ، 80 و 50 درصد بود اما جوجه لاک پشت ها در این استان تگ گذاری نشدند.

وی گفت: دراین استان نیز دوره های آموزشی و جلسات متعددی با بزرگان منطقه با هدف بالا بردن اطلاعات عمومی انجام و بر این اساس از افراد بومی و محلی برای حفاظت شبانه روزی از هچری ها استفاده شد.

مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: همچنین برای اولین بار استخری در استان سیستان و بلوچستان طراحی شد تا اگر جوجه لاک پشت هایی که تازه سر از تخم بیرون می آورند مشکلی داشتند و توان رفتن به دریا را نداشتند تا درمان کامل در این استخر نگهداری شوند که خوشبختانه نیازی به استفاده از این استخر پیش نیامد.

5 گونه لاک پشت در آبهای خلیج فارس و دریای عمان زیست می کنند که 3 گونه آنها شامل لاک پشت های ' منقار عقابی' ، ' پشت چرمی ' و ' زیتونی ' شدیدا در معرض خطر انقراض هستند و دو گونه لاک پشت های ' سبز ' و ' سر پهن ' هم در خطر انقراض قرار دارند.


منبع:ایرنا