ای که در رنج و عذابی ! تو آنگاه رستگاری که با ذات و هویت خویش یکی شوی
آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما ببرند
مردم ! هشدار ! که زیبایی زندگانی ست ، آن زمان که پرده گشاید و چهره برنماید .
رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد
هشدار ! تنها به عزم نیاز اگر به معبد درون شوید ، هرگز هیچ نیابید
اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی
معرفت زمانی تکامل می یابد که کار و کوشش با آن همراه باشد
بجاست دوستی بخواهی که به روزهایت تلاش و به شبهایت آرامش بخشد
شادمانی اسطوره ایست که در جستجویش هستیم
آرامش گهواره ای ست بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاک
از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند
عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند
به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند
انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پیش رفته و راه بشریت را روشن می سازد
ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار
زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در خطاب و سخن گفتنت جلوه کند
چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری
رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگار