توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدواگذاری فقط در اهواز انجام میگردد و امضا کردن فرم واگذاری اجباری است.