مطلب زیر امروز 14 دیماه در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده.یادداشت
دست‌های خالی و قلبی سرشار
وجیهه تیموری
دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴
بین این همه اخبار تلخ از بی رحمی و بی تفاوتی مردم جهان نسبت به جان‌جهانیان، بین آمار کم شدن آدمیت میان آدم‌‌‌ها، بین همه روزهایی که انسان‌ها با چراغ، دنبال انسانیت می گردند، اگر ناگهان مشت فشرده یک کارتن‌خواب ژولیده را به ظن و اتهام بگیری و به اصرار باز کنی و بعد ببینی شرافت و مهربانی را میان دستانش می فشرده تا پنهان بماند و کسی از او نگیرد، چه حالی پیدا می‌کنی؟
خوشحال می شوی که آن چه یافت می نشود را یافته‌ای یا شرمنده
می‌شوی که چگونه به چوب ظاهراو را می راندی؟
من، دو هفته پیش، در همین شهر آلوده، در پشت ظاهری چرک، «انسان»ی دیدم سپید و زلال و فهمیدم خدا هنوز از بشر قطع امید نکرده است!
۸ شب بود. در دفتر روزنامه، منتظر دوستی بودم که بیاید و با هم برویم. زنگ زد و گفت دارد می رسد. دوباره زنگ زد و الو نگفته فریاد زد بدو و هرچه وسایل پانسمان داری بیاور. یکی دارد یک بچه گربه را می کشد، بدو!
نفهمیدم چطور وسایل پانسمان را برداشتم و تا نگهبانی دویدم. رسیدم و دیدم مردی سرتاپا سیاه و ژولیده، بچه گربه‌‌ای را زیر کاپشنش پنهان کرده و با یک دست گلویش را گرفته و با دست دیگر، چشم خون آلود و از حدقه درآمده‌ ‌گربه را به فشار دستمال کاغذی، می مالد. دوستم اشاره کرد که آرام باشم و رو به مرد گفت: ایشان وسایل پانسمان دارند. بچه گربه را بدهید تا خوبش کنیم. دست دراز کردم که بگیرم ولی خودش را عقب کشید و گفت: نمی دهم. از همین‌جا ببینید. هرکاری هم لازم است بگویید تا انجام دهم.گفتم: باید دکتر برود. شاید چشمش احتیاج به تخلیه داشته باشد. بگذار کمکش کنیم. خوب که شد بیا از ما بگیر. باز هم امتناع کرد. گفت: خودم دکتر می برم. این بچه شب‌ها می آید کنار پای من، روی کارتن می خوابد. امروز صبح، با گربه‌های بزرگ دعوایش شد و آن‌ها چنگ انداختند و چشمش را درآوردند. من با خودم آوردم تا ببرم دکتر و از سرما گذاشتم توی بغلم زیر کاپشنم.او حرف می زد و ما نمی فهمیدیم دقیقا چه موضعی دارد. از بچه گربه عکس گرفتیم و برای دامپزشک فرستادیم. تلفن را روی آیفون گذاشتیم و به دکتر زنگ زدیم. گفت: باید معاینه شود و دارو بگیرد. شاید چشمش خوب شود و نیازی به تخلیه کردن نباشد.
مرد سیاه تا این جمله دکتر را شنید بلند گفت: الهی شکر. تخلیه نمی شود.بهت ما بیشتر شد. اسم داروها را روی کاغذ نوشتیم و کمی وسایل بهداشتی و غذای مخصوص گربه و مقداری پول به او دادیم تا دارو بخرد و با دستان تمیز، به چشم بچه گربه بمالد و غذای خوب به او بدهد. مرد سیاه گفت: مگر من پول خواستم؟ خودم کار می کنم و درآمدم را برایش خرج می کنم تا خوب شود. فقط اسم داروها و طرز استفاده اش را بگویید.
در همین حال ماشین همکارم از محل نگهبانی خارج شد. شب بود و ما دو نفر را در حال گفتگو با این مرد کارتن‌خواب دید. ایستاد و گفت: مزاحمتان شده است؟ کمک می خواهید؟
مرد سیاه شنید و گفت: چرا فکر می کنند مزاحمتان شده‌ام؟ بگویید بروند.همکارم رفت و ما هرلحظه گیج تر به او نگاه می کردیم. می گفت: آدم‌هایی که از کنارم رد می شوند به این بچه گربه لگد می زنند. من دعوایشان می کنم. خانم، آدم‌ها چرا این قدر بد شده‌اند؟
حال ما هم بد بود. گفتیم: حق با توست. آدم‌ها بدجوری لگد می زنند. از آدم‌ها دوری کن. دیگر به ما اعتماد کرده بود. گفت: بچه گربه را به شما می‌دهم. به نظرم شما بهتر از من از او مراقبت می کنید. دستش را از زیر کاپشن درآورد. اشک‌هایش جاری شد. پیشانی خون آلود بچه گربه را بوسید و گفت: خداحافظ بابا. بچه گربه اما چنگ انداخته بود به بغلش و با همان چشم‌های بیمار، ملتمسانه نگاهش می کرد و از آغوشش جدا نمی شد. ما هم اشک ریختیم. بر خودخواهی‌مان که می خواستیم تنها همدم زنده این مرد کارتن‌خواب را از او وعشق و عاطفه‌ای که گربه در آغوش این مرد داشت را از آن ها بگیریم. اشک ریختیم و گفتیم: این بچه پیش تو بماند. تو بهترین کسی هستی که می توانی از او مراقبت کنی. مطمئن هستیم پیش تو خوب می شود.
مرد سیاه گفت: قول می دهم خوبش کنم. بیایید و ببینید. من همیشه زیرپل میرداماد می خوابم. بعد هم رفت.
ما ولی ماندیم؛ سنگی و سنگین. باورمان نمی شد «انسان»ی دیده بودیم زلال و بزرگ که از نظر ظاهر هیچ شباهتی به ما و خیلی های دیگر نداشت.رفت ولی به ما فهماند که میان این همه پستی و پلشتی، مهربانی و پاکی هنوز زنده است!

منبع:پیج فیسبوک دیده بان گربه های ایران