متاسفانه هنوز که هنوزه از اینطرف و آنطرف میشنویم که بعضی از حامیان گربه ها!!!! به دیگران همچنان توصیه میکنند گربه های کوچه و خانه و محله تان را ببرید پارک قیطریه!!
جهت اطلاع.. یکی از دوستان هفته ای 2 بار میره غذا میده که میگه 50 درصد گربه ها مخصوصا" گربه های جوانتر که مردم بی انصاف در فصل گرما آنجا رها کرده بودند بعلت بیماری ویروسی و عفونی از بین رفتن و مرگ و میر و بیماری همچنان ادامه دارد.
دست از سر پارک قیطریه بردارید. اینکه شنیدین گااهی چند نفر میرن غذا میدن دلیل نمیشه همه گربه ها سیر بشن و هیچ مشکل دیگری نداشته باشند.
تکرار میکنم تمام سوراخ سنبه های پارک را گچ گرفتن که این طفل معصوم ها هیچ کجا برای پناه بردن و فرار از سرما نداشته باشند.
تو رو بخدا اینقدر به دیگران توصیه نکنید ببرند گربه ها را رها کنند در پارک قیطریه!!! اگر در همان محله خودشان باشند شانس زنده ماندنشان خیلی خیلی بیشتره.
من خودم هر بار رفتم پارک قیطریه مجبور شدم با یک گربه مریض یا گربه ای که با چوب زدن تو کمرش وسرش و غیره برگردم و کلی هزینه کنم و آخرشم بمیره. به همین دلیل 2 ماهه دیگه طرف پارک قیطریه نرفتم.
این چند عکس فقط مال چند گربه ای است که جسدشان همین 2 روز اخیر در پارک دیده شده

منبع:پیج فیسبوک دیده بان گربه های ایران