توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدگمشده در رشت....Missing

لطفاً به اشتراک بزارین تا این بچه زودتر به آغوش خانواده ش برگرده