توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدواگذاری آقا رابی خوش تیپ....

لطفاً برای کسب اطلاعات و قبول سرپرستی با شمارۀ ۰۹۳۵۱۱۶۲۱۶۹ تماس بگیرین. آقا رابی در تهران به سر میبره
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206781813762443&set=o.27528058588 8301&type=3&theater