سلام
این سگ 4.5 ماهه ،ماده واکسن خورده و شناسنامه دار واگذار میشه به جایی که با شرایط مناسب نگهداری بشه.
خصوصیات : تیز ، چابگ ، سریع ،سرزنده ، نگهبان
تماس : 09199196571 برومند