آیا خرسها دوچرخه سواری را دوست دارند ؟

برای آموزش دوچرخه سواری به خرسها آنها را بر روی یک سطح فلزی قرار می دهند و سپس زیر آن آتش روشن میکنند. خرس برای اینکه گرمای آتش را کمتر حس کند پاهای خود را به نوبت بلند میکند. در طول زمان این حرکت بلند کردن پا برای اجتناب از سوختن کف پا تبدیل به آموزش دوچرخه سواری می شود.
به تماشای درد حیوانات نرویم.

حیوانات سیرک زمانی که پیر می شوند بانشسته می شوند ؟
البته هیچ سیرکی در این باره توضیحی نمیدهد.
شما چه فکر می کنید ؟

پشت پرده سیرکها.

در طول سال به مدت یازده ماه حیوانات سیرک در سرما و گرما داخل قفس زندگی میکنند. در سرمای زمستان و گرمای تابستان داخل قفس سفر میکنند بدون اینکه بتوانند در سایه درختی خود را از گرما حفظ کنند یا با دویدن خود را گرم کنند. در قفس غذا میخورند و مدفوع میکنند تا ما چند ساعتی به اصطلاح سرگرم باشیم.
به تماشای درد حیوانات نرویم.

دوستان این آگهی در نت برگ ثبت شده لطفا به قسمت نظرات برید و درخواست کنید از گذاشتن این آگهی خودداری کنند.ببرها از حلقه آتش می ترسند. برای آموزش پریدن از حلقه آتش روزها و ساعتها بوسیله انواع ابزار از جمله شلاق پوزه بند و شوکهای الکتریکی شکنجه می شوند.
به تماشای درد حیوانات نرویم.

دوستان این آگهی در نت برگ ثبت شده لطفا به قسمت نظرات برید و درخواست کنید از گذاشتن این آگهی خودداری کنند.