مسکو-ایرنا- گرمای هوا درمسکو که درطول روز به 10 درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد، موجب بیدار شدن خرس های باغ وحش پایتخت روسیه از خواب زمستانی شد.به گزارش ایرنا، دراین روزها، درجه حرارت هوای مسکو بطور بی سابقه ای افزایش یافته و برای این زمان ازسال پدیده ای نادر است.

درجه گرمای هوای پایتخت روسیه روزدوشنبه به 10 درجه بالای صفر رسید و در زمان حاضر هم درساعات شبانه به 7 درجه سانتیگراد رسیده است.

به گزارش سازمان هواشناسی پایتخت روسیه، آخرین بارچنین وضعیتی دراین وقت از سال روز 21 دسامبر سال 1982 رخ داده بود که درجه حرارت هوا درآن زمان به 3/5 درجه سانتیگراد رسیده بود.

درجه حرارت هوا دراین روز ازسال در مسکو 9 درجه سانتیگراد بالاتر از میزان عادی است. بر اثر گرمای هوا تمام برف هایی که درروزهای اخیر درمسکو باریده بود ذوب شده و این مساله باعث شده که برخی خیابان های شهر دچار آب گرفتگی شود.

خرس های باغ وحش مسکو هم که دراین زمان ازسال معمولا به خواب زمستانی می روند در دو روزاخیر ازخواب بیدار شده اند.

درماه دسامبر درمسکو درسال های گذشته درجه برودت هوا تا 15 درجه زیرصفر و حتی پایین ترهم رسیده است.

باغ وحش مسکو دارای مساحت حدود 12 هکتاراست که زمان تاسیس آن به سال 1864 بازمی گردد که به پیشنهاد آناتولی بوگدانف ازاساتید دانشگاه مسکو و به دستور تزار وقت روسیه بنا شد.

درزمان حاضر دراین باغ وحش 160 گونه حیوان وپرنده نگهداری می شود که 78 نوع آنها در کتاب قرمز (گونه جانوران درحال انقراض نسل) روسیه واتحادیه بین المللی حفظ محیط زیست ثبت شده است.

درباغ وحش مسکو شش خرس ازجمله دوخرس قطبی بسر می برد.