امروز انعکاس قهقهه شیطان به «مرگ انسانیت» را می توان در کاج خشکیده اي دید که به کام گربه حلق آويز فرورفته است.
شهريار 94/9/24

منبع:اینستاگرام گربه های اکباتان