توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدواگذاری تیله خانم خوشگل دوساله عقیم نشده واکسن زده در تهران. به زودی عقیم میشه
09153106754