توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریداین آقا کوچولو زیبا و مو بلند واگذار میشود. عقیم شده واکسن زده. لطفا تماس بگیرید این کوچولو وقت زیادی نداره .ممنون
09394405269