عشق با جان پیوند خورده. خالق بزرگ در وجود هر موجود توانایی عشق ورزیدن و عاشق شدن را قرار داده. در
لاپلاس تماشا کنید که چگونه حیوانات به یکدیگر عشق می ورزند در حالیکه زمین انسانها مملو از جنگ و خشونت و بی عشقی ست.