توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریداز کسانی‌ که میتونند کمکی‌ از هر نوع که میتونند به آقای خوش‌سخن و به این گربه برسونند خواهش می‌کنیم هر چه زودتر با ایشون تماس بگیرند. تلفن ۰۹۱۹۲۰۲۱۹۳۷