خيره شدن در پرندگان

پرندگان خيره شدن انسان ها را تشخيص و نسبت به آن واكنش نشان مي دهند همچنين شكارچياني كه قبل از شكار به آنها خيره مي شوند يك نشانه خطر براي آنها محسوب مي شود.

به گزارش پايگاه خبري ساینس دیلی در انسان ها ، چشم ها به عنوان پنجره اي رو به طبيعت شناخته شده و احساسات و مفاهيم را مي رسانند تحقيقات جديد براي نخستين بار ثابت كرده كه پرندگان به خيره شدن چشم هاي انسان ها پاسخ مي دهند.

بنابر اين گزارش،شكارچيان تمايل دارند به شكارچيان هنگام حمله نگاه كنند بنابر اين خيره شدن مستقيم خطر قريب الوقوعي را پيش بيني مي كند استارلينگ ها از غذاهايي كه انسان ها به آن نگاه مي كنند پرهيز مي دارند اما اگر شخص نزديك باشد اما چشم هايش را برگرداند پرنده دوباره غذا خوردن را از سر خواهد گرفت و زودتر و بيشتر غذا خواهد خورد.

http://www.mainvets.com/behavior/384-birdss1.html