توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: واسه نخوودچی آگهی واگذاری بذارین.بیرجند.چهار ماهه.فنی سالم بدوون رنگ.بیمه تااخر سال...فقط خیییلیی فووری خاهش میکنم.وگرنه رهامیشه.مشکل جدی داریم. 09392051911 لطفا مسیج بديد