لطفاً اگر گمشده یا پیدا شده ای دارین، حتماً به پیج زیر اعلام کنید و پستهای دیگه رو هم چک کنین:


https://www.facebook.com/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-408499059222151/?ref=ts&fref=ts