توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.instagram.com/p/_Hts7qmpG7/

دوستانی که مهرشهر کرج ساکن هستند لطفا حواسشون به این قضیه باشه لطفا