اين پتيشن مخالفت با كشتار حيوانات هستش
http://www.yousignanimals.org/Stop-Destroying-Dogs-in-IRAN-…
١-اول به لينك بالا ميريم
٢-سپس به پايين صفحه ميرويم
٣-در قسمت sign petition ميزويم و در قسمت full name نام كامل خود و سپس آدرس ايميل خود را وارد ميكنيم

٤-در قسمت متن يك نظر مينويسيم
٥-گزينه sign petition رو ميزنيم
پايان
لينك پتيشن
http://www.yousignanimals.org/Stop-Destroying-Dogs-in-IRAN-t-5195