امضا کنید شاید کمکی شه به این زبون بسته ها در برابر این همه چیز خورها...

https://www.change.org/p/president-xi-jinping-legalize-animal-protection-laws-in-china