سلام .ملوس 8 ماهشه و واکسن هاشو خورده وبه تازگی عقیم شده .شناسنامه داره و درسلامت کامل است. به دلیل مشکلات تحصیلی و کاری در خانه نیستم .اگر کسی توانایی نگه داری از ملوس را برای همیشه دارد. تماس بگیرد. ممنون 09197246470