سلام من در حال حاضر ى پرشىن کت دارم و مىخوام ى همبازى براش بىارم چون منزل اپارتمانىه سگ اپارتمانى باشه شراىط نگهدارىشم دارم