دوستان، حامیان
من هیچ وقت شرایط نگهداری گربه رو "به طور دائمی" نداشته م و ندارم.
بنابراین هرچی گربه داشته م، فقط و فقط "نجات" داده م و واگذار کرده م. سایر فعالیت هایم هم غذارسانی انفرادی و بی سروصدای غیرمجازی بوده.
من بسیار پرمشغله م و با برگشت گربه، خانواده ام بسیار بسیار بسیار متشنج شده. چون باوجود حیوان دوستی، مخالف نگهداری این وروجک ها در منزل جدیدمان هستند.
من، این گربه و خانواده ام واقعا به "مدد" فرد دلسوز و متعهدی که این گربه را به طور دائمی بپذیرد نیاز داریم. به خصوص خودم که به دلیل نگهداری از این گربه، کم مانده کارم رو از دست بدهم و در ماهی که گذشت خسارت ها دادم.
کیست بدون قضاوت هایی از سر ناآگاهی و فقدان شناخت من و شرایطم در "امداد و واگذاری" این گربه به من کمک کند؟
واقعا فرصتی ندارم برای نگهداری اش؛ فکر رها کردن و یوتانایز هم به ذهنم خطور نکرده و در آگهی ام ضرب الاجل تعیین نکرده م اما واقعا اوضاع وخیمی دارم و اگر صاحب متعهد و دلسوز و دائمی ای پیدا نکنه، کارم رو از دست داده ام؛ مشخصات كامل تي تيل روي عكس قابل مشاهده است. 09308281624