توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


میشا خانم چهارماهه واگذار میشود. خیلی آروم و بی سروصداست. با زنگوله پیدا شده مدتی دنبال صاحبش گشتند اما انگار رهاش کردن مو بلند و زیبا. واگذاری در تهران یا کرج . 09123549129