توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


پونی ماده دوماهه و نیمه قرص انگل خورده ناخناشو گرفته بعلت مشغله کاری زیاد و عزیمت به خارج از کشور بسیار شیطون و بانمک واگذار میشود کمک کنید که این بچه آواره نشه 09352178365 سالار