در محدوده خیابان حکیمیه و تهران پارس زندگی میکرد. بدنش زخم داشت و یک انسان زخمهاش رو خوب کرد و بهش غذا می داد. به فکر یک جای خوب براش بودن و آماده جابجا کردنش تا به دست موجود دوپای بی صفت نیفته. تا بتونه تو امنیت و آرامش زندگی کنه. اما امروز وقتی به سراغش رفت با این صحنه وحشتناک روبرو شدن. یک جفت دستکش و سرنگی در کنارش.
چه کسی مسول این جنایته ؟
چطوری تونستین تو چشمهای معصومش نگاه کنین و مرگ رو بهش تزریق کنین ؟
تا کی باید این وضعیت وحشتناک رو تحمل کنیم ؟
این پست رو تا تصویب قانون حمایت از حیوانات به اشتراک بزارین.منبع:فیسبوک خانم
Mar Jan