توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره