معرفی تیره Amaranthaceae
گياهان اين تيره علفى و يا چوبى بوده و برگهائى متناوب يا متقابل دارند و عمدتاً کامل و بدون گشواره هستند. گلآذين آنها خوشه و گلها دو جنسى و منظم است. گلپوش سه تا پنج عدد، بهصورت جدا يا پيوسته، معمولاً غشائى و نازک است. داراى پنج پرچم، مادگى دو تا سه برچهاى و پيوسته، تخمک يک عدد يا به تعداد کم، تمکن قاعدهاى و ميوهٔ کپسول يا فندقه است.


فرم کلی تیره: گیاهانی درختچه ای یا علفی. آبدار یا غیرآبدار. دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده برگ ها متناوب یا متقابل؛ علفی یا گوشتی؛ پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.
آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص. روزنه ها روی هر دوسطح برگ یا محدود به یک سطح برگ؛ آنوموسیتیک یا آنیسوسیتیک. دارای کرک؛ غیرغده ای و غده ای؛ چندیاخته ای. دارای کرک های مختلط یا فاقد آنها. فاقد زیرپوست محوری. مزوفیل حاوی بلور. رگبرگ اصلی برجسته. رگبرک های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.
آناتومی ساقه: دارای کامبیوم چوب پنبه ای یا فاقد آن. گره ها یک حفره ای. بافت های آوندی اولیه بصورت یک حلقه از دسته های آوندی؛ مجاور هم. فاقد آبکش داخلی.
تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی نر، یا یک پایه ی ماده، یا دوپایه، یا دوپایه ی نر، یا یک پایه ی پلی گام.
گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین های خوشه ای. گل ها براکته ای، منظم؛ چرخه ای؛ سه چرخه ای. فاقد هیپانتیوم آزاد. فاقد صفحه زیرتخمدانی.
میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ غیرمجتمع؛ شکوفا یا ناشکوفا؛ کپسولی یا کپسول-ناشکوفا یا سته ای یا شفت یا خشکباری. بذور غیرآندوسپرمی. دارای پریسپرم. بذور دارای نشاسته. جنین بخوبی تمایزیافته. دارای دو لپه. جنین دارای انحنا. پوسته بذر صاف و معمولاً براق.
فیزیولوژی، فیتوشیمی: گیاهانی C3 و C4 . سیانوژنی یا غیرسیانوژنی. دارای آلکالوئیدها یا فاقد آنها. فاقد آیریدوئیدها. دارای بتاآلانین ها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها یا فاقد آنها. فاقد پروآنتوسیانیدین ها. دارای فلاونول ها یا فاقد آنها؛ درصورت وجود فلاونول ها دارای کوئرستین. فاقد الاژیک اسید (4 گونه، 4 جنس).
جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=6-13, 17(+) .
طبقه بندی: زیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .
دارای 850 گونه و 74 جنس شامل
Achyranthes , Achyropsis, Acnida, Aerva, Allmania, Alternanthera, Amaranthus,
Arthraerua , Blutaparon, Bosea, Brayulinea, Calicorema, Celosia, Centema,
Centemopsis ,Centrostachys, Chamissoa, Charpentiera, Chionothrix, Cyathula,
Dasysphaera , Dasysphaera, Deeringia, Digera, Eriostylos, Froelichia, Gomphrena,
Gossypianthus , Guilleminea, Hebanthe, Hemichroa (~Chenopodiaceae), Henonia,
Herbstia , Hermbstaedtia, Indobanalia, Irenella, Iresine, Kyphocarpa, Lagrezia,
Leucosphaera , Lithophila, Lopriorea, Marcelliopsis, Mechowia, Nelsia, Neocentema,
Nothosaerva ,Nototrichium, Nyssanthes, Pandiaka, Pfaffia, Philoxerus,
Pleuropetalum , Pleuropterantha, Polyrhabda, Pseudogomphrena, Pseudoplantago,
Pseudosericocoma , Psilotrichopsis, Psilotrichum, Ptilotus,Pupalia, Quaternella,
Rosifax , Saltia, Sericocoma, Sericocomopsis, Sericorema, Sericostachys, Siamosia,
Stilbanthus , Tidestromia, Trichuriella, Volkensinia, Woehleria, Xerosiphon.