معرفی تیره Alstroemeriaceae
~ Liliaceae
فرم کلی تیره: گیاهانی علفی. برگ ها به خوبی توسعه یافته. چندساله؛ بدون برگ های متراکم قابل رؤیت؛ رزوم دار و غده ای. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها در اندازه های متوسط؛ متناوب؛ مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی تا نیزه ای؛ دارای رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.
آناتومی برگ: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص؛ آنوموسیتیک. مزوفیل حاوی بلور. فاقد آوندهای برگ مانند. رگبرگ های کوچکتر فاقد سلول های انتقال دهنده آبکش.
آناتومی ساقه: فاقد کامبیوم چوب پنبه ای.
تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل.
گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین های خوشه ای. گل آذین ها انتهایی. گل ها براکته ای؛ در اندازه های متوسط؛ منظم تا گاهی نامنظم؛ چرخه ای؛ پنج چرخه ای.
میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا؛ کپسولی یا کپسول-ناشکوفا، یا سته ای. کپسول ها لوکولیسید. بذور آندوسپرمی. آندوسپرم روغنی. بذور فاقد نشاسته. جنین به خوبی توسعه یافته. دارای یک لپه. جنین بدون انحنا. پوسته فاقد فیتوملان.
فیزیولوژی، فیتوشیمی: غیرسیانوژنی. فاقد آلکالوئیدها. دارای ساپونین ها / ساپوژنین ها. فاقد پروآنتوسیانیدین ها. دارای فلاونول ها؛ کمفرول و کوئرستین. فاقد الاژیک اسید.
جغرافیا، سیتولوژی: نواحی جدیدالحاره و قطب جنوب. آمریکای جنوبی و مرکزی. X=8, 9 .
طبقه بندی: زیررده تک لپه ای ها. راسته Liliales .
دارای 200 گونه و 4 جنس شامل
Alstroemeria , Bomarea, Leontochir, Schickendantzia.