ما می تونیم با گندم یا ارزنی که براشون می خریم یا نان خشک و باقی مانده کیک و شیرنی خانه یا برنج و نان ته سفره مون به این حیوانات ظریف و ضعیف کمک کنیم تا زمستون رو به سلامت سپری کنند و زنده بمونن.