این روزها بیلی را به کمک صاحب خوش ذوقش، همه در سطح اینترنت بعنوان سگ همه کاره می شناسند!

در لاپلاستصاویر بامزه ای از این سگ دوست داشتنی را ببینید.