سگ در فاز ٢ مهر شهر پيدا شده.با دادن مشخصات تحويل بگيريد.

omidset4@gmail.com

عكس و مشخصات را به جيميل بالا ارسال كنيد