miauhau.pl درباره گربه یک چشم خود چنین میگوید:" مادرم هنگام عبور از خیابان با بچه گربه ای زشت و زخمی رو به رو می شود. ولی در زمانی که این بچه گربه بدون ترس به او نزدیک میشود و درخواست کمی نوازش می کند، مادرم عاشق آن میشود.

او گربه را برای درمان به دامپزشکی میبرد و پس از آن به خانه می آورد.

حالا این گربه زیبا و دوست داشتی یکی از اعضای صمیمی خانواده ما شده است.