زیرا آنچه بر آدمی روی دهد بر جانوران نیز همان روی دهد، هردو یکسان اند.

همچون که این می میرد آن نیز می میرد،آری، همه دارای یک نفس اند. چنانکه انسانی را بر جانوری برتری نباشد زیرا همه ناپایدارند.

همه به یک جا می روند، همه از خاک اند و همه به خاک باز می گردند.

که می داند که روح آدمی به آسمان بالا می رود و روح جانور پایین به زمین می رود؟

از این رو دانستم که برای آدمی چیزی به از آن نباشد که از کارهای خویش شاد گردد، زیرا همین است بهره او.

چون کیست که او را بازگرداند تا آنچه را که پس از وی روی داده ببیند؟

تورات: آیات 19 تا 22 از باب سوم جامعه