توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره
پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنیدhttps://www.facebook.com/Mahboob.karfan?fref=ufi


من یه بچه گربه پیدا کردم پاهاش فلجه انگار یکیرد. شده از رو پاش ،دو تا پاهاشو مسکشه رو زمین اوردم تو خونه تحت نظر دکتر دلرو شربت واکسن همه جوره ازش مراقبت

میکنم اما پاهاش باید جراحی بشه تو شهر ما اماکانش نیست باید به تهران منتقل بشه هیچ کدوم از این گروها که عضو بودم نه کمک کردن نه پیشنهادی دادن، همه فقط

لایک میکنن تا ادای دین بشه ،متاسفم که همش شعار میدیم عمل نداریم ،اینقد پای این بچه گربه ناجور که همیشه کثیف میسه موقع دفع ادرار مدفوع منم مجبور میشم

بشورمش تمام پاهاش داره زخم میشه موهاش هم کنده میشه تورو خدا اگه کاری از کسی بر میاد بیاد کمک ،لایک الکی بدرد این بچه گربه ناز نمبخوره کمک میخواد از

شما