توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

دوستان این مورد در اصفهان است.

این سرمه کوچولو نزدیک ساختمانی دیده میشه ولی برداشته نمیشه چون احتمال داده میشده مادر داشته باشه.
اما بعد از چند ساعت همجنان تنها و بی کس در همون مکان بدون اینکه تکون بخوره دیده میشه.
الان در بالکن شخصی است که نزدیک اون ساختمون زندگی میکنه ولی ایشون از خانوادشون اجازه ندارن اینو نگه دارن.
کسی میتونه یک مدت از این نگهداری کنه کمی بزرگ بشه بعد در محوطه پارکی رها سازی بشه؟