توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/409975075730673/photos/a.425960674132113.94160.409975075730673/986300318098143/?type=3