توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F40 9975075730673%2Ftimeline%2Fstory%3Fut%3D43%26wstar t%3D0%26wend%3D1446361199%26hash%3D452706225646470 1527%26pagefilter%3D3سباستیان چشم براه خانواده همیشگیش است.
Sebastian is eagerly waiting for his loving family to take him home