توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=925206280893159&id=409792 229101236

متن رسیده به دست ما

دوستی چندین روز پیش اکباتان بوده تو فاز دو طرفای بلوک چهار و پنج یه گربه رو دیده که به پاش آتل وصل بوده من ذهنم درگیرش شد گفتم ببینم بچه هایی که اکباتان میشینن اکه دیدنش ببرنش دکتر ببین این آتل چرا پاشه و کی باید باز بشه و اینا؟احتمالا پاش ضربه دیده یکی درمانش کرده اما ولش کرده اما خب این آتل نباید همیشه پاش بمونه که! کسی ازش خبری چیزی داره یا اونورا دیدتش؟