توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/WagdharyHywanatKhangy/posts/745392785604567


این عزیز در جاده چالوس جلوی در بسته رستورانی جنب شیرینی فروشی جو دوسر طبق گفته مغازه داران گرسنه نگهبانی میده .صاحب رستوران سگ بیچاره را گذاشته رفته و من در راه شمال بودم و همیشه غذا دارم بهش دادم خورد .در حین خوردن دلم برایش کباب شد با چشمهاش من را نگاه میکرد و استرس داشت .رستوران مقدم