ترجمه: خانم صدری
گروه حمایت از حیوانات دستان مهر اسپادانا