توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

این فرشته مهربون به یه خوانواده خوبو بامحبت واگذار میشه 09127939764
به یک نگهدارنده ی متعهد واگذار می شود. دلال ها تماس نگیرن