توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

دوستان کمک کنید - این مورد تازه (5 مهر) پیدا شده و الان پانسیون شد.
مهلت میدن چند روز و اگر صاحبی پیدا نشه بالجبار یوتانایزش میکنن.
کسی پسر کور نیمخواد؟
شیر شود لطفا