توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

کسی نمیخاود این بچه رو?

اینو پیدا کردند و پناهش دادن. اما شرایط نگهداریشو ندارن
09123003496