توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

اين بچه واگذار ميشود نر ٧ ماهه
تلفن تماس ٠٩٣٨٣٤٧٤٧٧٤