توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
نیاز به باکس بزرگ یا قفس

دوستان کسی قفس بزرگ یا داگ پارک داره به مدت دو هفته امانت بده؟؟؟
برای نگهداری یه گربه تصادفی تا زمان عکسبرداری.
09306309147 نوشین