توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید
https://www.facebook.com/409792229101236/photos/a.410353635711762.96007.409792229101236/919772601436527/?type=1